Genomsläpplig betong

Genomsläpplig betong, eller dränerande betong som den också kallas, är en blandning av portlandcement, grov ballast, vatten och tillsatsmedel. Eftersom blandningen innehåller lite eller ingen sand innehåller porstrukturen många hålrum där vatten och luft lätt kan passera.

Fördelar med genomsläpplig betong:

Nya bestämmelser för dagvattenhantering innebär att genomsläpplig betong är en praktisk lösning. Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA anser att genomsläpplig betong är Best Management Practice (BMP) och fastighetsägare kan utnyttja marken bättre och få högre miljöpoäng (LEED credits) genom att använda genomsläpplig betong på parkeringsplatserna. Genomsläpplig betong kan användas som ett alternativ till komplicerade dräneringssystem och för att minska mängden dagvatten i vattenuppsamlingsställen.

BASF:s tillsatsmedel för genomsläpplig betong:

För att lösa de problem som kan uppkomma i samband med framställning och utläggning av genomsläpplig betong har BASF inom ramen för varumärket Master Builders Solutions utvecklat ett system av tillsatsmedel för betongtillverkare. Den här innovativa kombinationen inkluderar MasterGlenium® eller MasterPolyHeed® högeffektiva vattenreducerare, MasterSet® DELVO tillsatsmedel för hydratiseringskontroll och MasterMatrix® viskositetsmodifierande tillsatsmedel.

Tillsatsmedelsystemet:

1. Gör det lättare att lossa betongen från lastbilen

2. Ger kortare arbetstid tack vare förbättrat betongflöde

3. Löser utläggningsproblem

4. Ökar tryckhållfastheten och optimerar de effektiva hålrummen

5. Förhindrar att massan sköljs bort

Användningsområden för genomsläpplig betong:

  • Parkeringsplatser
  • Garageuppfarter
  • Trottoarer/gångbanor
  • Vägrenar
  • Andra ytor med lätt trafikbelastning